Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od prerade šećerne repe – I faza u Županji.

Tehnika d.d. je kao glavni izvođač radova sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od prerade šećerne repe – I faza , u sklopu dogradnje Tvornice šećera Sladorana u Županji.
Investitor je Sladorana d.o.o., Županja, Šećerana 63

Početak izvođenja radova je odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao. Ugovoreno trajanje radova je 5 mjeseci.
Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od prerade šećerne repe – I faza obuhvaća izgradnju:

  • tehničke zgrade,
  • anaerobnog reaktora,
  • ugušćivača,
  • biološkog bazena,
  • otplinjivača,
  • finalnog taložnika,
  • interne ceste i pristupa.

Površina parcele na kojoj će se izvoditi radovi iznosi 21.931,00 m2
Tehnička zgrada je armirano betonska konstrukcija površine 238 m2, na vrhu zgrade nalazi se biolinska baklja i otplinjivač .
Anaerobni reaktor je zatvoreni čelični spremnik promjera 14,7m , visine 17,6 m
Biološki bazen se sastoji od dva armirano betonska bazena promjera 16,6 m i 25,5 m , visine 8,9 m
Ugušćivač je natkriveni arm.bet spremnik promjera 26,6 m , visine 4,5 m
Finalni taložnik je arm. bet. kružni spremnik otvorenog tipa , promjera 31 m , djelomično ukopan dubine2,6 m.