Tehnika d.d. je kao  glavni izvođač radova sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Radijalnog taložnika u Županji.

Investitor je Sladorana d.o.o., Županja, Šećerana 63

Rok izvođenja radova je odmah po uvođenju u posao a završetak 15.10.2016.

Izgradnjom Radijalnog taložnika planira se izvođenje sustava za taloženje mulja iz vode za pranje repe putem više građevina: pjeskolova, radijalnog taložnika,pogonske zgrade,sabirnog spremika i nadzemnog razvoda instalacija.

– Pjeskolov  :
namjena pjeskolova je uklanjanje čestice pijeska većih od 0,15 mm, koje se nakon taloženja uklanjaju sa dna pomoću strugača.
Sastoji od  arm. bet. postamenta vel. 18 x 3 m ,visine 2 -3,5 m; na koji se montira čelični tvornički pjeskolov.

– Radijalni taložnik za pranje repe:
namjena  taložnika je  prihvat vode koja dolazi iz pjeskolova.Otpadna voda će se uvoditi u središnju komoru taložnika preko dolaznog voda. Odvod izbistrene vode pogodne za ponovnu upotrebu u krugu za plavljenje repe je isprojektiran u obliku sabirnog žljeba u koji se izbistrena voda preljeva preko oba ruba. Preuzimanje izbistrene vode iz sabirnog žljeba se vrši na tri mjesta preko cjevovoda DN 600. Izbistrena voda se prikuplja i skladišti u sabirnom bazenu iz kojeg se uzima za hidraulički transport ,pranje i čišćenje repe.
Taložnik je arm. bet okrugli bazen promjera 50,5 m , dubine 4,8 m. Ukopan je u zemlju i visok od okolnog terena 1,2 m.

– Pogonska zgrada: je građevina u kojoj su smještene pumpe pročišćene vode koje bacaju vodu iz sabirnog spremnika u pročišćene vode u  recipijent ( putem nadzemnog cjevovoda) ili u krug vode za plavljenje.
Zgrada je arm. bet konstrukcija, površine 300 m2

– Sabirni spremnik izbistrene vode za plavljenje repe:  glavni zadatak sabirnog spremika pročišćene otpadne vode je osigurati konstantan dotok vode na pumpu pročišćene vode  i ravnomjerno ispuštanje vode u Savu ili dopunjavanje kruga za plavljenje repe.

Spremnik je arm. bet konstrukcija, tlocrne površine 90 m2.

– Nadzemni razvod instalacija :

Red stupova nosi razvod cijevi kojima se višak vode pumpama iz pogonske zgrade transportira na postojeći nadzemni razvod sa cijevima koji višak vode odvode u rijeku Savu.
Duljina cjevovoda je cca 62 m, visina 5,6 m, konstrukcija je čelična temeljena na arm.bet temeljima.