Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 28.06.2018.g. s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Ulica grada Vukovara 274 u Zagrebu.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED
I. Otvaranje Glavne skupštine (utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da Glavna skupština može valjano odlučivati)
2. lzvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2017. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2017. godini
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
8. lmenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2018. godini s odlukom o naknadi za rad
Poziv
Prijava
Punomoć